Bericht

Verduurzaming door de gemeente

Geplaatst op 8 februari 2024, 16:45 uur
Illustration

Op 07 februari jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen onder de titel Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (zie https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/bfd0f9f5-173b-4786-ab9f-719d1f8db7a1?documentId=eb993d98-2307-46c1-905f-994604ba3c7b&agendaItemId=74a0c84f-8546-485d-847c-77ccb9ab5feb ). Hierin komt naar voren op welke wijze de gemeente wil voldoen aan de zelf opgelegde taakstellingen met betrekking tot CO2 neutraliteit en aardgasvrij worden van gebouwen waar de gemeente eigenaar van is.

Een aantal elementen van de toelichting op het gevraagde raadsbesluit heeft een bredere strekking dan het gemeentelijk vastgoed zelf. Daarom ga ik daar even op in.

A) Definitie CO2-neutraal
In het raadsvoorstel is de volgende definitie van CO2-neutraliteit opgenomen: "Een CO2-neutrale en aardgasvrije vastgoedportefeuille houdt in dat alle energie en warmte, daaronder mede begrepen het gebruik van aardgas, binnen de gebouwen afkomstig is van duurzame bronnen, danwel op andere wijze wordt gecompenseerd, en er in beginsel geen aardgas meer wordt gebruikt." Voor zover mij bekend is het voor het eerst dat zo'n definitie is geformuleerd. Logisch lijkt dat de gemeente deze definitie ook zal gebruiken in algemene zin. Aandacht verdient dat hierin ook compensatie "op andere wijze" is meegenomen.

B) Aansluiting bij de beoogde energietransitie met betrekking tot heel Gouda
In paragraaf 3 onder 4 wordt de betreffende aansluiting besproken. Hier wordt onder meer aangegeven: "Met de inzichten van nu zijn naar alle waarschijnlijkheid 14 van de 69 gebouwen niet met een individuele oplossing aardgasvrij te maken." En ook: "De aansluiting op de energietransitie wordt op het moment dat er concrete (wijk) plannen van de energietransitie gezocht, zodat er op dat moment aangesloten kan worden op de alternatieve warmtebronnen en er geen individuele warmtebron binnen het gemeentelijk vastgoed gerealiseerd dient te worden."

C) Zon op dak ten gunste van bewoners
Onder 6 wordt ingegaan op wat genoemd wordt "participatie". Onder die titel staat: "Binnen de gemeente Gouda zijn er diverse bewonersinitiatieven en organisaties die zich inzetten voor de verduurzaming van de stad, denk hierbij aan energiecoöperaties. Een Energiecoöperatie heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de verduurzaming in de stad en om zonnepaneelprojecten te realiseren waarbij mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen plaatsen toch kunnen participeren en indirect kunnen profiteren en een bijdrage kunnen leveren aan de algehele opgave. Doordat energiecoöperaties zelf geen eigen daken in bezit heeft, zijn zij voortdurend op
zoek naar daken van derden. Zo hebben zij ook interesse in de daken van de gemeente Gouda. De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Energiecoöperatie Gouda (EcG), waarin afspraken zijn vastgelegd over zonnepanelen op gemeentelijke daken. Met de Energiecoöperatie zal worden bezien in hoeverre gemeentelijke daken beschikbaar zijn die voor dit doel kan worden ingezet, voorzover deze niet voor de eigen gebruiker van het betreffende object nodig is. Naar het zich nu laat aanzien zijn alle daken nodig voor de eigen opgave en is er beperkt ruimte voor samenwerking met EcG’s."

In de gemeentelijke communicatie over het onderhavige raadsbesluit is naar mijn mening sprake van een storende verwarring. Die wordt veroorzaakt door het weglaten in de tekst van een expliciete koppeling van een vermelde opgave/doelstelling en dat die alleen op het gemeentelijk vastgoed betrekking heeft. Nu kan het makkelijk worden gelezen als dat de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in belangrijke mate de algemene gemeentelijke doelstelling met betrekking tot CO2-neutraliteit en aardgasvrij zijn met betrekking tot heel Gouda in 2040 kan "waarmaken". Het gaat mij om de publicatie https://www.gouda.nl/actueel/groen-licht-voor-duurzame-en-toegankelijke-gemeente-gebouwen/ . Daar staat onder meer dat door het raadsbesluit "het stadsbestuur 1 van zijn grootste opgaven in het bestuursakkoord 2022-2026 (‘Geef Gouda door’) (kan) waarmaken. Het heeft zich daarbij 2 doelen gesteld: allereerst 55% minder CO2-uitstoot in 2030, en daarnaast geheel CO2-neutraal en aardgasvrij in 2040." Omdat in het genoemde bestuursakkoord ook de algemene doelstelling voor heel Gouda is opgenomen kan verwarring bij de lezer ontstaan, die voorkomen had kunnen worden door te expliciteren dat het gaat om (alleen) de doelstellingen ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed. Dat is overigens wél gebeurd onder "Nadere uitleg op gevraagd besluit" in het onderhavige raadsvoorstel. Daar staat: "De verduurzamingsdoelstellingen van het gemeentelijk vastgoed van Gouda zijn opgenomen in het
Bestuursakkoord 2022-2026 en als volgt geformuleerd:
Doelstelling 2030 : De CO2-uitstoot van de gemeentelijke vastgoedportefeuille moet met ten minste 55% gereduceerd zijn.
Doelstelling 2040 : De gemeentelijke vastgoedportefeuille is CO2-neutraal en aardgasvrij."

Over de verwarring die mijns inziens kan ontstaan heb ik de gemeente geïnformeerd.

Deel dit: